Urbanistická štúdia

Urbanistické riešenie obytnej zóny vychádza z návrhu urbanistickej štúdie Polyfunkčná zóna „Prúdy“ vo všetkých aspektoch, od priestorového usporiadania a funkčného využívania územia až po dopravné riešenie.

Štúdia navrhuje členiť stavebné zámery v lokalite „Prúdy“ do siedmych etáp. Etapizácia sa začína v centrálnej časti – od Strednočepeňskej ulice – etapami I. a II., ktoré obsahujú postupnú realizáciu všetkých radových rodinných domov, ďalej 4 bytových domov južne od Strednočepeňskej ulice a niekoľkých samostatne stojacich rodinných domov.

Riešené územie pre I. a II. etapu o rozlohe 65.320 m2 leží v mestskej časti Sereď – Stredný Čepeň, a v súčasnosti sa nachádza v extraviláne mesta.

Zástavba radových rodinných domov, lemujúca Strednočepeňskú ulicu zo severnej aj z južnej strany, vytvára optickú aj fyzickú bariéru medzi touto hlavnou ulicou a navrhovanou obytnou zónou. Uličné a záhradné fasády radových rodinných domov sú orientované na severú a južnú stranu, čomu je prispôsobené ich dispozičné a hmotovopriestorové riešenie. V riešenom území bude vybudovaných 49 radových rodinných domov, usporiadaných do 8 blokov (po 5 – 8 domov) a príslušnú technickú infraštruktúru – nové obslužné komunikácie a potrebné inžinierske siete.

V pripravovanej obytnej zóne budú vybudované 3 typy radových rodinných domov, pričom každý typ sa vyskytuje v dvoch svojich variantách: s garážou a bez garáže. Jednotlivé typy sú označované ako typ „A“, „B“ a „C“. Varianty bez garáže sú označované ako typ „A1“, „B1“ a „C1“, a varianty s garážou ako „A2“, „B2“ a „C2“. V každom bloku radových domov sú pravidelne prestriedané domy s garážou s domami bez garáže.

V prípade záujmu o konkrétnejšie informácie o celej obytnej zóne je k dispozícii na stiahnutie kompletná urbanistická štúdia.

Urbanistická štúdia Polyfunkčná zóna „PRÚDY“

Urbanistická štúdia Polyfunkčná zóna „PRÚDY“ zmena 05/2022

Architektonický návrh: Ing.arch. Lukáš ŠÍP, PhD.
Vizualizácie: Mgr. Art. Matej TENCER
Investor: Haus Land, s.r.o.
Lokalita: Mesto Sereď – m.č. Stredný Čepeň – obvod IV. – zóna 5 a 9
Stupeň: Architektonická štúdia

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať