Ochrana osobných údajov

V súlade s Nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, potvrdzujem, že súhlasím s tým, aby spoločnosť Haus Land s.r.o., so sídlom Železničná 3086/60, 92601, Sereď, Slovenská republika, IČO 50928376, (ďalej len „Haus Land“) ako prevádzkovateľ spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, IČO a názov spoločnosti (ak sú relevantné), a to na účely zodpovedania môjho dopytu zaslaného spoločnosti ELDi Group. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 1 roka.

Súčasne beriem na vedomie, že:

  • prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Haus Land;
  • účelom spracúvania osobných údajov je zodpovedanie môjho dopytu zaslaného spoločnosti Haus Land a právnym základom spracúvania osobných údajov je vyššie uvedený súhlas;
  • osobné údaje budú uchovávané počas doby na ktorú je udelený tento súhlas;
  • poskytnutie osobných údajov ako aj udelenie súhlasu je dobrovoľné a udelený súhlas môžem kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ku ktorému došlo pred jeho odvolaním;
  • mám voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;
  • ak sa domnievam, že som priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, mám právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Odvolať udelený súhlas a využiť práva uvedené vyššie alebo kontaktovať oprávnené osoby ohľadom spracúvania osobných údajov je možné prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla spoločnosti Haus Land alebo zaslaním e-mailu na adresu lukashracho@eldigroup.sk.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať